top of page

Privacystatement

Dit is de privacystatement van Spruit Sportcoaching, gevestigd te Zevenhuizen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75415097

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met Spruit Sportcoaching wanneer je gebruik maakt van diensten van Spruit Sportcoaching. Spruit Sportcoaching vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom vind je in dit statement hoe Spruit Sportcoaching met jouw gegevens omgaat en welke rechten je hebt. Indien je vragen hebt na het lezen van deze privacy verklaring, kun je deze per mail stellen aan info@spruitsportcoaching.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen wiens persoonlijke (bijzondere) gegevens worden verwerkt door Spruit Sportcoaching en www.spruitsportcoaching.nl, met uitzondering van degenen die bij Spruit Sportcoaching werken. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op (tijdelijke) werknemers en sollicitanten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens die worden gevraagd bij aanmelding voor een dienst van Spruit Sportcoaching omvatten gewone persoonsgegevens zoals:

 • Naam

 • Geslacht

 • Huisadres met postcode en woonplaats

 • E-mail adres

 • (mobiel) telefoonnummer

 • IBAN-nummer

 

Bij schaatsactiviteiten wordt er daarnaast gevraagd naar je licentienummer van de schaatsbond waarbij je aangesloten bent.

Verder vraagt Spruit Sportcoaching je ook gegevens te delen over je gezondheid (bijzondere persoonsgegevens) die van belang zijn om jouw goede begeleiding als sporter tijdens bijv. trainingskampen of overige sportactiviteiten te kunnen bieden. Je bepaalt zelf in welke mate jij deze persoonsgegevens met Spruit Sportcoaching deelt. Door het verstrekken van deze bijzondere persoonsgegevens, waarvoor jij ons nadrukkelijke toestemming verleent om deze in onze administratie op te nemen, is Spruit Sportcoaching beter in staat om onze dienstverlening op jouw persoonlijke (fysieke) omstandigheden af te stemmen. Deze gegevens worden in de administratie van Spruit Sportcoaching opgenomen.

 

Doeleinden voor het verwerken van gewone persoonsgegevens

De gegevens die jij aan Spruit Sportcoaching verstrekt worden gebruikt voor het uitvoeren van de klantrelatie, zoals:

 • Het opbouwen en onderhouden van onze klantrelaties;

 • Het communiceren met onze relaties;

 • Facturering van deelnamekosten;

 • Bij de begeleiding van sportactiviteiten worden de gegevens gebruikt voor het optimaliseren van de verleende dienst;

 

Doeleinden voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens

 • Bij de begeleiding van sportactiviteiten worden de gegevens gebruikt voor het optimaliseren van de verleende dienst;

 

Verantwoording van de verwerking

Spruit Sportcoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat Spruit Sportcoaching de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Bewaren van persoonsgegevens

Spruit Sportcoaching bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als de specifieke regelgeving is vereist, tot een maximale tijd van 6 maanden na afronding van de geleverde dienst, waarvoor de gegevens van toepassing waren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Spruit Sportcoaching gebruikt cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Spruit Sportcoaching zal in de toekomst cookies gebruiken die door Google Analytics worden geplaatst. Spruit Sportcoaching gebruikt deze cookies uitsluitend om de website te verbeteren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Spruit Sportcoaching alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die gesloten is met Spruit Sportcoaching of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld voor het verstrekken van gegevens aan derden, is het in kader van het boeken van het hotel voor het trainingskamp.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht op Spruit Sportcoaching te verzoeken inzage in jouw persoonsgegevens en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Tenzij Spruit Sportcoaching op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Je moet jezelf bij zo’n degelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal Spruit Sportcoaching deze verwijdering tevens doorgeven aan alle organisaties die de betreffende gegevens van Spruit Sportcoaching hebben ontvangen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@spruitsportcoaching.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Spruit Sportcoaching treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen te verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd is en dat deze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spruitsportcoaching.nl.

Minderjarigen (<18 jaar)

Indien je als minderjarige (<18 jaar) deel wilt nemen aan een evenement of een overeenkomst voor persoonlijke begeleiding wilt aangaan, zul je daarvoor nadrukkelijke toestemming van jouw ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger nodig hebben. Bij aanmelding wordt schriftelijk akkoord gevraagd van jouw ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Spruit Sportcoaching raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spruitsportcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijziging van het privacy beleid

Spruit Sportcoaching past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Spruit Sportcoaching raad je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Spruit Sportcoaching er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Spruit Sportcoaching je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactpersoon: Manon Spruit – info@spruitsportcoaching.nl

Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

bottom of page