top of page

Algemene voorwaarden

Voor de begeleiding, advies en sportactiviteiten van Spruit Sportcoaching

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer, hierna te noemen: “deelnemer”;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Deelnemer: een consument;

 6. Diensten: de diensten die door ondernemer worden aangeboden, waaronder maar niet uitsluitend, sportactiviteiten, advies, begeleiding en op maat gemaakte trainingsschema’s. 

 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 10. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 11. Ondernemer: Spruit Sportcoaching, de natuurlijke persoon die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 13. Overmacht: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van ondernemer zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, extreme weersomstandigheden, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele diensten van ondernemer plaatsvinden;

 14. Schriftelijk: de betrokken handeling moet op papier of email staan;

 15. Sportactiviteiten: Workshops, bijscholingen, trainingen, trainingsdagen, trainingskampen, inspanningstesten en clinic’s;

 16. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 17. Trainingsschema: een op maat gemaakte trainingsschema, met eventueel begeleidend beeld- en geluidmateriaal;

 

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

 

Spruit Sportcoaching

Molenviergang 8

2761BK Zevenhuizen

 

Telefoonnummer:                    06-486846658

E-mailadres:                             spruitsportcoaching@gmail.com

KvK-nummer:                           75415097

Btw-identificatienummer:       NL002364841B50

Website:                                   www.spruitsportcoaching.nl

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van –elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Spruit Sportcoaching behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden (tussentijds) te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden gedurende de overeenkomst worden aangepast, zal Spruit Sportcoaching de consument daarvan direct op de hoogte stellen.

 

Artikel 4 – Aanmelding

 1. De deelnemer kan zich aanmelden voor begeleiding, advies en/of sportactiviteiten via een online aanmeldformulier op www.spruitsportcoaching.nl welke volledig en naar waarheid ingevuld moet worden. Spruit Sportcoaching zendt een e-mail naar het in het inschrijfformulier genoemde e-mailadres van de deelnemer, waarin zij de ontvangst van de deelname aan de dienst bevestigt.

 2. De deelnemer kan zich ook aanmelden door een email te sturen naar spruitsportcoaching@gmail.com. De gegevens zoals vermeld in het online aanmeldformulier worden door de deelnemer in de email volledig en naar waarheid bij de inschrijving vermeld. Spruit Sportcoaching zendt een e-mail naar het in de mail genoemde e-mailadres van de deelnemer waarin zij de ontvangst van de deelname aan de dienst bevestigt.

 3. De Overeenkomst komt tot stand nadat Spruit Sportcoaching de inschrijving van deelnemer heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 1 genoemde bevestigingsmail). Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst(en). De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de deelnemer mogelijk te maken. Als Spruit Sportcoaching gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten.

 

 

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de deelnemer een (digitale) factuur welke voorafgaand aan de diensten voldaan dient te worden binnen de daarvoor gestelde termijn. Deze termijn aan nadat de deelnemer de bevestiging van de overeenkomst en de daarbij behorende factuur heeft ontvangen.

 2. Betaling in termijnen is mogelijk, mits vooraf overeengekomen. De betalingstermijn(en) wordt (worden) op de factuur vermeld.

 3. Wanneer de deelnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, heeft Spruit Sportcoaching, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de deelnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 4. De inning van de factuur wordt uitbesteed aan een incassobureau, indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan en Spruit Sportcoaching ten minste één aanmaning en (één poging tot) e-mail en/of telefonisch contact met de deelnemer heeft gehad en door de ondernemer is gewezen op de te late betaling. Spruit Sportcoaching gunt daarbij de deelnemer een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De deelnemer is na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en Spruit Sportcoaching is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 5. De deelnemer wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de deelnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn van 14 dagen alsnog volledig na te komen.

 6. In geval van verzuim van deelnemer is Spruit Sportcoaching gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan deelnemer en/of het door deelnemer eventueel aan Spruit Sportcoaching verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

 7. Spruit Sportcoaching behoudt zich het recht om de prijzen van haar producten en diensten, waaronder trainingen, inspanningstesten, bijscholingen en trainingskampen, te indexeren of te wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Indien de wijziging van de prijs wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de deelnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan onder de voorwaarde dat:

• deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

• deze het gevolg zijn van prijsverhogingen van derden (bijvoorbeeld accommodatie);

De deelnemer heeft de bevoegdheid om overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat en binnen één week na die prijsverhoging.

 1. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Spruit Sportcoaching niet verplicht de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

Artikel 6 – Deelname

 1. Deelname aan Spruit Sportcoaching vereist een minimum leeftijd van 8 jaar en een maximum leeftijd van 75 jaar. Deelname boven de 75 jaar is mogelijk als de sporter een goedgekeurde medische keuring kan tonen. Bij deelname jonger dan 18 jaar is (schriftelijke) toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger nodig. 

 2. Deelname aan sportactiviteiten van Spruit Sportcoaching is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Deelname aan een sportactiviteit van Spruit Sportcoaching zijn datum/periode gebonden en kunnen niet op een later tijdstip anders dan door Spruit Sportcoaching gedefinieerd ingehaald worden.

 3. Trainingen, inspanningstesten, trainingskampen, trainingsdagen, clinic’s en het volgen van trainingsprogramma’s kunnen een fysiek zware belasting zijn. De deelnemer is verplicht blessures of gezondheidsklachten, waaronder het eventueel bestaan van hart en vaatziekten, voorafgaand aan de sportactiviteit te melden bij de trainer van dienst. Indien blessures of gezondheidsklachten ontstaan tijdens of na de sportactiviteiten, dan is de deelnemer verplicht dit tijdens of na de sportactiviteit zo snel mogelijk te melden aan de trainer.

 4. Indien de deelnemer griepverschijnselen zoals verhoging van de lichaamstemperatuur (37,5 tot 38,0 graden), spierpijn als gevolg van griep en een verhoogde hartslag in rust heeft, raadt Spruit Sportcoaching deelname aan een sportactiviteit af. Indien de deelnemer koorts (lichaamstemperatuur hoger dan 38,0 graden) heeft, is deelname aan een sportactiviteit bij Spruit Sportcoaching niet toegestaan. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meten van zijn of haar lichaamstemperatuur. De lichaamstemperatuur dient gemeten te worden voord

 5. Deelname is op geheel op eigen risico. Spruit Sportcoaching kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongevallen en/of letsel aan een deelnemer welke zich voordoen gedurende de sportactiviteit of als gevolg van de sportactiviteit. Deelnemers dienen zelf in te schatten of zij geschikt zijn voor deelname aan sportactiviteiten. Indien de deelnemer daarover twijfelt, dan adviseert Spruit Sportcoaching om advies in te winnen bij een (sport)arts.

 6. Het deelnemen aan sportactiviteiten geeft geen garantie op het behalen van gewenste en/of verwachte resultaten.

 7. Bij extreme weersomstandigheden (bijv. onweer, storm, warmte) kunnen sportactiviteiten worden afgelast, indien dit leidt tot onverantwoorde situaties. Dit naar inzicht van Spruit Sportcoaching. Spruit Sportcoaching behoudt zich het recht voor de sportactiviteiten te verplaatsen een nieuwe datum/periode. Indien deelnemer op de nieuw te bepalen datum/periode niet aanwezig kan zijn of indien de sportactiviteit door Spruit Sportcoaching wordt geannuleerd, zal restitutie van het inschrijfgeld, zonder rente, volgen indien dit reeds betaald is.

 

 

Artikel 7 – Afmelding of verplaatsing sportactiviteiten die korter dan 24 uur duren

 1. Bij te veel aanmeldingen geldt de volgorde van ontvangst van de aanmeldformulieren om de deelname te bepalen. De deelnemer wordt hierover geïnformeerd per email.

 2. Wanneer de deelnemer de afspraak voor een sportactiviteit die (een gedeelte van) één dag beslaat, niet kan nakomen, dient de deelnemer zo spoedig mogelijk deze afspraak te verplaatsen of zich voor deze afspraak af te melden. Restitutie van de betaling door de deelnemer door ziekte, blessures of andere factoren is, behoudens de hierna volgende gevallen, niet mogelijk.

 3. Bij afmeldingen langer dan 48 uren voor de sportactiviteit geldt de volgende regeling:

 • De volledige betaling wordt met met inhouding van 20% administratiekosten geretourneerd, onder de voorwaarde dat de plaats van de deelnemer vervangen kan worden door een op dat moment beschikbaar persoon op de wachtlijst van het evenement. De deelnemer ontvangt een bevestiging per email van de afmelding, met hierin de mededeling of de plek van deelname wel of niet kan worden ingevuld.

 • Indien de plek niet door iemand van de wachtlijst kan worden opgevuld, wordt 50% van de volledige betaling geretourneerd.

 1. Bij afmeldingen binnen 48 uur van te voren geldt de volgende regeling:

 • Binnen 48 uur van tevoren afmelden 25% van de betaling retour;

 • Binnen 24 uur van tevoren afmelden 0% van de betaling retour.

 1. Afmelding dient altijd telefonisch te worden gecommuniceerd via 06-48646658.

 2. Spruit Sportcoaching heeft het recht om een training of sportactiviteiten die korter dan 24 uur duren, bij geringe deelname te annuleren. In het aanmeldformulier wordt aangegeven wat de minimale deelname is voor de betreffende sportactiviteit en op welke datum wordt besloten dat de minimale deelname al dan niet is gehaald.

 3. Bij annulering door Spruit Sportcoaching van een sportactiviteit die korter dan 24 uur duurt, ontvangen de deelnemers de totale betaling retour, zonder rente.

 

Artikel 8 – Afmelding of verplaatsing sportactiviteit die langer dan 24 uur duurt

 1. Bij te veel aanmeldingen geldt de volgorde van ontvangst van de aanmeldformulieren om de deelname te bepalen. De deelnemer wordt hierover geïnformeerd per email bij aanmelding.

 2. Bij afmelding van een sportactiviteit die langer dan 24 uur duurt, geldt de volgende regeling:

 • minder dan 2 weken voor aanvang sportactiviteit afmelden: 0% van de som retour;

 • tussen de 2 en 4 weken voor aanvang sportactiviteit afmelden: 50% van de som retour;

 • meer dan 4 weken voor aanvang sportactiviteit afmelden: 75% van de som retour;

 • Indien de plek van de afmeldende deelnemer kan worden ingevuld door een beschikbare deelnemer op de wachtlijst, wordt de som geretourneerd met inhouding van 20% administratiekosten.

 1. Spruit Sportcoaching heeft het recht om een sportactiviteit die langer dan 24 uur duurt, bij geringe deelname te annuleren. In het aanmeldformulier wordt aangegeven wat de minimale deelname is voor de betreffende sportactiviteit en op welke datum wordt besloten dat de minimale deelname al dan niet is gehaald.

 2. Bij annulering door Spruit Sportcoaching van een sportactiviteit die langer dan 24 uur duurt, ontvangen de deelnemers de totale betaling retour.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst tot dienstverlening (koop op afstand), bent u gedurende 14 dagen gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de deelnemer zich richten naar de door Spruit Sportcoaching bij het aanbod ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies, zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.

 2. De herroeping geschiedt door middel van schriftelijke annulering via het e-mailadres spruitsportcoaching@gmail.com of via het modelformulier zoals in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden is opgenomen, in te vullen en (elektronisch) op te sturen.

 3. De bedenktermijn vervalt als de sportactiviteit aanvangt binnen de termijn van 14 dagen. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Uitsluiting van het herroepingsrecht kan bijvoorbeeld in geval van het verzorgen van accommodatie tijdens sportactiviteiten, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 4. Als Spruit Sportcoaching de melding van herroeping door deelnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Spruit Sportcoaching vergoedt alle betalingen van de deelnemer door Spruit Sportcoaching in rekening gebracht voor de dienst, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de deelnemer zijn de herroeping meldt.

 5. Spruit Sportcoaching gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de deelnemer heeft gebruikt, tenzij de deelnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de deelnemer.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Spruit Sportcoaching en/of in opdracht van Spruit Sportcoaching handelende personen zullen hun werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Spruit Sportcoaching staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat (kennelijk) onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt aan Spruit Sportcoaching, is Spruit Sportcoaching voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

 3. Spruit Sportcoaching is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Spruit Sportcoaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door ondernemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

 4. Deelnemers zijn verplicht zelf te zorgen voor een dekkende reis-, en aansprakelijkheidsverzekering voor de sportactiviteit bij deelname. Spruit Sportcoaching is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de deelnemer zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 5. Spruit Sportcoaching is niet aansprakelijk wanneer tijdens een sportactiviteit georganiseerd door Spruit Sportcoaching, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan of schade ontstaat.

 6. Spruit Sportcoaching is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, opgelopen tijdens of ten gevolge van gevolgde sportactiviteiten of overige diensten van Spruit Sportcoaching, indien de schade of letsel is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundige deelname aan de sportactiviteit, waaronder maar niet uitsluitend indien de deelnemer zich niet houdt aan de adviezen van zijn (sport)arts, door gezondheidsproblemen in redelijkheid niet had moeten deelnemen aan de sportactiviteit, drugs of alcohol gebruikt voorafgaand of tijdens de sportactiviteit.

 7. Spruit Sportcoaching is niet aansprakelijk voor door derden geleden schade door ondernemer geleverde diensten aan de deelnemer(s).

 

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Spruit Sportcoaching, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.

 2. Bij Spruit Sportcoaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Spruit Sportcoaching binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Een klacht schort de verplichtingen van Spruit Sportcoaching en deelnemer niet op, tenzij Spruit Sportcoaching schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Spruit Sportcoaching, zal Spruit Sportcoaching naar haar keuze de dienst (gedeeltelijk) kosteloos aanbieden.

 

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

 1. Het is de deelnemer niet toegestaan om informatie van Sport Spruitcoaching zoals op maat geschreven trainingsschema’s, trainingsadvies, beschrijvingen van trainingsvormen, vragenlijsten, foto’s, video’s en ander materiaal dat verkregen is via Spruit Sportcoaching te delen met derden zonder schriftelijke toestemming van Spruit Sportcoaching. Deelnemer erkent dat Spruit Sportcoaching maker is van voornoemde producten en het intellectueel eigendom bezit.

 2.  Onder het delen met derden wordt tevens verstaan het plaatsen of publiceren van video’s of ander bewegend materiaal op social media, waaronder maar niet uitsluitend, Instagram, Facebook, Linkedin en Snapchat.

 3. Overtreding van één of meer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel heeft tot gevolg dat de deelnemer jegens Spruit Sportcoaching, zonder dat een aanmaning of in verzuimstelling nodig zal zijn, een boete van € 1.000,- per overtreding en € 100,- per opbouw verbeurt, onverminderd de verplichting van deelnemer tot vergoeding van schade.

 

 

Artikel 13 – Privacy

Op de inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is het Privacystatement van Spruit Sportcoaching van toepassing. Deze is te vinden onder ‘Privacy Statement’ op de Website en wordt verstrekt bij iedere aanmelding.

 

 

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 2. Op een met consument gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) zijn uitgesloten.

 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de ondernemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst gevestigd is.

 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).

 

· Aan: Spruit Sportcoaching 

Molenviergang 8

2761BK

Zevenhuizen

Via e-mail: spruitsportcoaching@gmail.com

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende diensten: [aanduiding dienst]* herroept/herroepen*

 

· Aangemeld op*/ontvangen op* [datum en aanmeldnummer]

· [Naam consumenten(en)]

· [Adres consument(en)]

· [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

bottom of page